Skip to main content

Outstanding Reviewer and Editor Awards

The success of Journal of Nanobiotechnology is dependent on the expert input of the international research community that it serves. We would like to recognise the following individuals who have made outstanding contributions to the journal as reviewers and editors:

Outstanding Editor Awards 2022

 • Leonardo Fernandes Fraceto, Brazil
 • Zi (Sophia) Gu, Australia
 • Quanyin Hu, USA
 • Jinyao Liu, China
 • Dalong Ni, China
 • Sixiang Shi, USA
 • Wei Tao, USA
 • Yanyan Liu, China

Outstanding Reviewer Awards 2021

 • Hani Nasser Abdelhamid, Sweden
 • Nabeel Ahmad, India
 • Zahraa  Al-Garawi, Iraq
 • Dong-Wook Han, South Korea
 • Dawei Jiang, China
 • Wen Jiang, USA
 • Huaqiong Li, China
 • Juan Li, China
 • Yunfeng Lin, USA
 • Stefaan Soenen, Belgium
 • Zhiqiang Su, China
 • Shige Wang, China
 • Weizhong Zhang, USA

Outstanding Editor Awards 2021

 • Neus Feliu, Germany
 • Zi (Sophia) Gu, Australia 
 • Quanyin Hu, USA
  Dalong Ni, China
 • Sixiang Shi, China
 • Gang Wei, China
 • Guocan Yu, China

Outstanding Reviewer Awards 2020

 • Hani Nasser Abdelhamid, Egypt
 • Nabeel Ahmad, Switzerland
 • Dong-Wook Han, South Korea
 • Yunfeng Lin, USA
 • Stefaan Soenen, Belgium
 • Zhiqiang Su, China
 • Shige Wang, China

Outstanding Editor Awards 2020

 • Neus Feliu, Germany
 • Zi (Sophia) Gu, Australia
 • Pablo del Pino, Spain
 • Gang Wei, China
 • Jin Xie, USA